تقویم آموزشی مرداد ماه

نام دورهتعداد ساعتتاریخ برگزاریزمان برگزاریمکان برگزاریهزینه دورهنوع دورهثبت نام در دوره
HCIA – Wireless & Microwave Hardware Installation361398/05/249:00 الی 17:00کرمانشاه – آموزشگاه میدان مصدق900,000 تومانپنجشنبه و جمعه‌هاپایان یافته
کار در ارتفاع91398/05/319:00 الی 17:00 کرمانشاه – آموزشگاه میدان مصدق163,000 تومانیک روزهپایان یافته

تقویم آموزشی شهریور ماه

نام دورهتعداد ساعتتاریخ برگزاریزمان برگزاریمکان برگزاریهزینه دورهنوع دورهثبت نام در دوره
HCIA – Wireless & Microwave Hardawre Installation361398/06/059:00 الی 17:00کرمانشاه1,800,000 تومانتورپایان یافته
HCIA – Routing & Switching601398/06/039:00 الی 17:00کرمانشاه2,600,000 تومان

 

تورپایان یافته

هزینه ی تور برای دوره ی HCIA – Wireless & Microwave Hardware Installation برابر 900,000 تومان است که این مبلغ با شهریه دوره جمع شده و در جدول نمایش داده شده است.

هزینه ی تور برای دوره ی HCIA – Routing & Switching برابر 1,100,000 تومان است که این مبلغ با شهریه دوره جمع شده و در جدول نمایش داده شده است.