تقویم آموزشی فروردین ماه - تهران

نام دورهتعداد ساعتتاریخ برگزاریزمان برگزاریمکان برگزاریهزینه دورههزینه دوره با تخفیفخرید دوره
HCNA – Hardawre Installation361398/01/279:00 الی 17:00خواجه نصیرالدین طوسی950,000 تومان950,000 تومانپیش ثبت نام
HCNA – Routing & Switching601398/01/239:00 الی 17:00خواجه نصیرالدین طوسی1,500,000 تومان1,500,000 تومانپیش ثبت نام

تقویم آموزشی اردیبهشت ماه - تهران

نام دورهتعداد ساعتتاریخ برگزاریزمان برگزاریمکان برگزاریهزینه دورههزینه دوره با تخفیفخرید دوره
HCNA – Hardawre Installation361398/02/159:00 الی 17:00خواجه نصیرالدین طوسی950,000 تومان950,000 تومانپیش ثبت نام
HCNA – Routing & Switching601398/02/159:00 الی 17:00خواجه نصیرالدین طوسی1,500,000 تومان1,500,000 تومانپیش ثبت نام