تقویم آموزشی مرداد ماه

نام دورهتعداد ساعتتاریخ برگزاریزمان برگزاریمکان برگزاریهزینه دورهنوع دورهثبت نام در دوره
HCIA – Wireless & Microwave Hardware Installation۳۶۱۳۹۸/۰۵/۲۴۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰کرمانشاه – آموزشگاه میدان مصدق۹۰۰,۰۰۰ تومانپنجشنبه و جمعه‌هاپایان یافته
کار در ارتفاع۹۱۳۹۸/۰۵/۳۱۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ کرمانشاه – آموزشگاه میدان مصدق۱۶۳,۰۰۰ تومانیک روزهپایان یافته

تقویم آموزشی شهریور ماه

نام دورهتعداد ساعتتاریخ برگزاریزمان برگزاریمکان برگزاریهزینه دورهنوع دورهثبت نام در دوره
HCIA – Wireless & Microwave Hardawre Installation۳۶۱۳۹۸/۰۶/۰۵۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰کرمانشاه۱,۸۰۰,۰۰۰ تومانتورپایان یافته
HCIA – Routing & Switching۶۰۱۳۹۸/۰۶/۰۳۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰کرمانشاه۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

 

تورپایان یافته

هزینه ی تور برای دوره ی HCIA – Wireless & Microwave Hardware Installation برابر ۹۰۰,۰۰۰ تومان است که این مبلغ با شهریه دوره جمع شده و در جدول نمایش داده شده است.

هزینه ی تور برای دوره ی HCIA – Routing & Switching برابر ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان است که این مبلغ با شهریه دوره جمع شده و در جدول نمایش داده شده است.

Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping