دوره آموزشی کار در ارتفاع

دوره آموزشی کار در ارتفاع

کار با طناب تنها دروضعیتی بصورت ایمن می تواند انجام بگیرید که تمامی اپراتورها ضمن دیدن آموزش های لازم  دارای صلاحیت مناسب و تجربه کافی باشند. آنان باید بتوانند ابزاری که خود بشخصه و یا تحت نظر یک سرپرست با آن کار می کنند بخوبی بکارگرفته و بازبینی نمایند.