مزایایی که فیبر نوری را بر سیم مسی مقدم کرده است
فیبر نوری ، مزیت یا معایب؟