ویدیو‌ها آموزشی

انواع چیدمان ایستگاه ها در شبکه های موبایل | آموزش مخابرات
انواع چیدمان ایستگاه ها در شبکه های موبایل | آموزش مخابرات

مرکز آموزش نیروی غرب نماینده مجاز آموزش هواوی در ایران آموزش هواوی ، دوره آموزشی هواوی ، دوره های آموزشی هواوی ، دوره آموزشی HCNA ، دوره آموزشی HCNA - Hardware Installation www.ngict.ir

ویدیو‌های پیشنهادی
آموزش شبکه موبایل | نصب استاندارد کابینت BTS
آموزش شبکه موبایل | نصب ماژول‌ها در کابینت BTS
شبکه های موبایل | آموزش مخابرات ، مرکز آموزش نیروی غرب
آخرین ویدیو ها
درایو تست در شبکه موبایل | آموزش مخابرات، مرکز آموزش نیروی غرب
راه اندازی لینک های ماکروویو در شبکه موبایل (قسمت اول) | آموزش مخابرات، مرکز آموزش نیروی غرب
راه اندازی لینک های ماکروویو در شبکه موبایل (قسمت اول) | مرکز آموزش نیروی غرب
نصب و راه اندازی ایستگاه های موبایل هواوی (قسمت اول) | مرکز آموزش نیروی
نصب و راه اندازی ایستگاه های موبایل هواوی (قسمت دوم) | مرکز آموزش نیروی غرب
ویدیو‌های پیشنهادی
ویدیو‌های پیشنهادی
ویدیو‌های پیشنهادی